กำลังดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์...

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

นาย ณัฐพล หนูฤทธิ

งานวิจัย

  • Nattapon Noorit and Nikom Suvonvorn,  “Human Activity Recognition from Basic Actions Using Graph Similarity Measurement”, In Proceeding of 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), Hatyai, Thailand, 22th-24th July 2015, pp.7-11.

 

  • Nattapon Noorit and Nikom Suvonvorn, “Human Activity Recognition from Basic Actions Using Finite State Machine,” In Proceeding of Advances Data and Information Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia, 16th-18th December 2013.

 

  • N. Noorit, N. Suvonvorn and M. Karnchanadecha, “Model-based Human Action Recognition,” In Proceedings of SPIE the 2nd International Conference on Digital Image Processing, Singapore, 26th-28th February 2010, pp. 7546P-1 - 7546P-6.

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์