กำลังดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์...

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

นาย นราธร สังข์ประเสริฐ

งานวิจัย

-

นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์

 

บทความทางวิชาการ

- นราธร สังข์ประเสริฐ กีรติ อินทวิเศษ และกิติศักดิ์ วัฒนกุล. 2555. การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่เรียนเสริมโดยใช้ใบงานฝึกปฏิบัติการ   อันตรกิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ผ่านทางพอร์ตขนาน, น. 126-127. ใน รายงานการประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,        เพชรบุรี.

- นราธร สังข์ประเสริฐ กิติศักดิ์ วัฒนกุล และกีรติ อินทวิเศษ. 2557. การหาคุณลักษณะเพื่อคัดขนาดดอกกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium spp.) ด้วยวิธีการประมวลผลภาพ, น. 897-900. ใน  รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, กระบี่.

- นราธร สังข์ประเสริฐ และกีรติ อินทวิเศษ. 2558. การพัฒนาเครื่องรับและคัดแยกขวดพลาสติกใส, น.225. ในายงานการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ตรัง.

 

ตำรา

 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 

การศึกษา