กำลังดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์...

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Hall Of Fame
All activities computer engineering.
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันราชมงคลวิชาการระดับชาติครั้

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันราชมงคลวิชาการระดับชาติครั้

ด้านการแข่งขัน "การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับวิศวกร" ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อการสร้างเครื่องต้นแบบทดสอบความขุ่นและความแรงของคลื่นน้ำในทะเล โดยมีผู้ผ่านเกณ์3ทีมจาก8ทีมซึ่งได้นำไปทดสอบจริงในทะเล ผลปรากฎว่า ที่ 1 ได้แก่ มทร.ศรีวิชัย ที่ 2. มทร.อีสาน และที่ 3 มทร.รัตนโกสินทร์(ศาลายา)

.....

Read more
รางวัลเหรียญเงิน Thailand Research Expo 2019

รางวัลเหรียญเงิน Thailand Research Expo 2019

"เครื่องตัดโฟมอัตโนมัติ 2Dและ3D" โดยนายพีรวิชญ์ เจริญฤทธิ์และนายสุนิทัศน์ แก้วกรม โดยการควบคุมของอ.ปิยะพร มูลทองชุนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต

.....

Read more
รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา RMUTCON201

รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา RMUTCON201

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 10 และกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 9 วันที่ 1–3 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎำ อ.เมือง จ.ตรัง "ผลงานเครื่องตัดโฟม 3 D" .....

Read more
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานร

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานร

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ "ทักษะด้านการประยุกต์ใช้งาน IoT สำหรับการเตือนภัย"  โดย นาย ธีรเมศ จันสุกสี นายธวัตชัย อินศรี นายวริศ ดำดัสและนายรัชฎะ สุริยะ อาจารย์ผู้ฝึกสอนและควบคุมโดย อ.สิทธิโชค อุ่นแก้ว และอ.ณัฐพล หนูฤิทธิ์

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลพิเศษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลพิเศษ

เครื่องเพาะข้าวกล้องงอกอัตโนมัติสำหรับชุมชนขนาดเล็ก โดยนายปฐพงศ์ อภัยพงศ์ และนางสาวซ่อฟาตีย์ และตูกัง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา อ.นราธร สังข์ประเสริฐ คว้ารางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลพิเศษ ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 ระหว่างวันที่ 17-19 มค.2561

.....

Read more
รางวัลรองชนะอันดับ 1

รางวัลรองชนะอันดับ 1

เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติระบบน้ำหมุนเวียน โดยนายนิพันธ์ ศรีษะน้อย และนายสุนิทัศน์    แก้วกรม โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปิยะพร มูลทองชุน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานศรีวิชัยแฟร์ 2018 ระหว่างวันที่ 17-19 มค. 2561

.....

Read more
รางวัลชนะเลิศและรางวัลพิเศษในงานราชมงคลศรีิวิชัยแฟ

รางวัลชนะเลิศและรางวัลพิเศษในงานราชมงคลศรีิวิชัยแฟ

เครื่องตัดโฟมอัตโนมัติ โดย นาย นายพีรวิชญ์ เจริญทธิ์ และนายวรพจน์ นันยะมโณ และอ.ที่ปรึกษา ผศ.ยงยุธ สุจิโต คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองและรางวัลพิเศษ ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 เมื่อวันที่ 17-19 มค. 2561 ณ.วิทยาเขตไสใหญ่

.....

Read more
Startup Thailand League 27 Nov. 2017 ราชภัฎสงขลา

Startup Thailand League 27 Nov. 2017 ราชภัฎสงขลา

คว้ารางวัล ผ่านการ Pitching  ในรายการ Startup Thailand League ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พย. 2560 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำนวน 3 ท่านเข้าร่วมมีรายชื่อดังนี้ นาย ธีรเมธ จันสุกสี ,นาย ธนากร พันธุเวช และนาย เอกสิทธิ์ ปิ่นภักดี ได้รับเงินสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท ต่อ 1 project ซึ่งทั้งนี้ทั้ง 3 ได้นำเสนอผ่านทั้ง 3 Project .....

Read more
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

"เครื่องต้มไข่อัตโนมัติควบคุมด้วยโปรแกรมแอนดรอย์"รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในงาน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 จัดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที๋ทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานมาแก้ไขปัญหาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน นั้นคือเรื่องของการต้มไข่ที่เป็นเรื่องง่ายๆ แต่บา.....

Read more
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

.....

Read more
รางวัลพิเศษผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รางวัลพิเศษผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

.....

Read more
รางวัลพิเศษผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รางวัลพิเศษผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

.....

Read more