กำลังดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์...

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นการศึกษาด้านการวิเคราะห์ระบบ การจัดการฐานข้อมูล การประมวลผลแฟ้มข้อมูลการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ และการประยุกต์สำหรับการสร้างระบบสารสนเทศ มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านการคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น การตรวจสอบปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การดูแลระบบเครือข่าย การควบคุมอุปกรณ์ด้วยระบบไมโครคอลทอลเลอร์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์